Työnantajan palkanmaksuopas 2017

Palkanmaksuopas_2017_kansiPalkkahallinnon perusasiat pähkinänkuoressa. Palkan määräytymisen perusteet alan eri työehtosopimusten perusteella, vuoro- ja muut lisät, palkanmaksun periaatteet, viikottainen vapaa-aika, lomapalkka, palkalliset poissaolot, sairausajan palkka, perhevapaiden vaikutus palkkaan sekä työajan lyhennysvapaat. Opas kertoo lisäksi vuoden tärkeät palkanmaksuun liittyvät numerot: palkankorotukset, päivämäärät ja prosentit. 


Vuoden 2017 oppaassa esitellään myös seikkaperäisesti, mikä muuttuu 1.2.2017, kun kirjatyöntekijöiden uudet työaikamääräykset astuvat sitovina voimaan, sekä kerrotaan, miten uusien määräysten käyttöönotto tapahtuu käytännössä.


Opas on tarkoitettu erityisesti pk-jäsenten käyttöön sekä esimiehille isommissa organisaatioissa.


Opas on jaettu koko jäsenistölle ennen joulua. Lisää oppaita voi tilata: annukka.ahopalo@graafinenteollisuus.fi

Opas on jäsenille maksuton.


Alan työsuojeluopas uudistettu

Graafisen teollisuuden vuodelta 2003 oleva työsuojeluopas on uudistettu. Perinteisten työsuojeluasioiden lisäksi julkaisussa on pyritty ottamaan huomioon työpaikan kehittyvät ja muuttuvat painopistealueet.

Oppaan sisällön rakenteessa on noudatettu ajatusmallia:

  • mikä on ongelma
  • miten se ratkaistaan
  • kuka auttaa toiminnassa
  • miten sitä voidaan parantaa

Opasta voi tilata Työturvallisuuskeskuksesta, puh. 09 6162 6272 tai TTK/julkaisut.

 

Oppaan hinta on 20 € + alv + toimituskulut.

 


Best practices in socially responsible restructuring for printing companies

Intergrafin ja työntekijäkeskusjärjestön UNI Europa Graficalin sekä muutaman maan työnantaja- ja työntekijäjärjestön yhteishankkeen englanninkieliset raportit:

 

The Future of the European Print Inudustry - In our own Hands: What the industry says

The Future of the European Print Inudustry - In our own Hands: Restructuring: Your Toolkit to Maket it Hapen


Käsikirja parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta (BAT) liuottimia käyttävässä pintakäsittelyssä

BAT-raporttiin on koottu tietoa parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaisista liuottimia käyttävän pintakäsittelyn prosesseista ja keinoista päästöjen rajoittamiseen ja hallintaan.

 

Käsikirja on laadittu yhteistyössä viranomaisten ja teollisuuden kanssa. Se julkaistaan Suomen ympäristökeskuksen kirjasarjassa.

 

Sähköisessä muodossa käsikirja löytyy valtion ympäristöhallinnonverkkopalvelusta.

 

 

Atex-opas

ATEX-asetus edellyttää, että työpaikoilla, joilla käsitellään palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä siinä määrin, että näiden aineiden käsittelyyn liittyy mahdollisuus vaarallisen räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostumiseen, laaditaan räjähdyssuojausasiakirja.


Työpaikoilla tehtävää työtä helpottamaan on laadittu offsetpainoille käytännön läheinen opas, jossa kuvataan räjähdysasiakirjan laatimista selkein ohjein ja käytännön esimerkein VTT:llä kehitetyn mallin pohjalta.

 

ATEX opas (pdf) (503.7 KB)

 

 

Suomalaisen painoalan kilpailukyky

Graafinen Teollisuus ry:n aloitteesta ja Tekesin sekä alan säätiöiden tuella toteutettiin vuonna 2006 tutkimus suomalaisen painoalan kilpailukyvystä. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi Turun Kauppakorkeakoulun Mediaryhmä.

 

Painettua julkaisua voi tilata Annukka Ahopalolta, puh. 040 503 1161.


Graafinen Teollisuus ry:n vuosikertomus 2015

Kansi_GraafinenTeollisuus_Vuosikertomus_2015

Graafisen alan toimintaympäristön kehitys vuonna 2015, alan keskeiset tilastot ja näkymät, yhdityksen toiminta vuonna 2015 sekä jäsenluettelo.


Vuosikertomus on jaettu koko jäsenistölle toukokuussa. Lisää voi tilata osoitteesta annukka.ahopalo@graafinenteollisuus.fi


Vuosikertomus on maksuton.


Painaminen vuonna 2015 -raportti toimialan tulevaisuusstrategiasta 

Painaminen vuonna 2015 KANSI
Vuonna 2010 laadittu toimialan strategiaraportti määritteli toimialan vision vuodelle 2015. Se ei ennustanut alalle helppoa tulevaisuutta. Loppupäätelmistä löytyi kuitenkin myös mahdollisuuksia ja toivoa.

 

Strategiatyössä laadittiin neljä vaihtoehtoista skenaariota, siis tulevaisuuden kuvaa, alamme tilanteesta: 

  • ”Printti säilyttää asemansa”, 
  • ”Sähköinen sukupolvi”, 
  • ”Kestävä kehitys” ja 
  • ”Kituminen jatkuu”.

Toimialan visio vuodelle 2015 kuului: 

”Suomen graafinen teollisuus on kilpailukykyisin palveluntarjoaja viestintäratkaisuissa omalla toiminta-alueellaan (Pohjoismaat ja Venäjä).”

 

Toimialan strategisissa tavoitteissa lueteltiin edellytyksiä vision toteutumiselle sekä käytännön suosituksia yrityksille, millä toimilla yritys voi parantaa toimintaedellytyksiään.

 

Jos haluat vielä jälkikäteen tutustua raporttiin ja arvioida, miten skenaariot ja visio ovat toteutuneet, voit tilata kirjasen Annukka Ahopalolta sähköpostitse tai puh. 040 503 1161.


Suomalaisten mielikuvia painetusta ja sähköisestä viestinnästä 2010

Print Power -hanke teetti Metsäsäätiön tukemana TNS-Gallupilla kyselyn suomalaisten käsityksistä painotuotteen ympäristövaikutuksista. Tutustu tutkimusraporttiin.